Äldretandvård

Det pågår en förändring av den demografiska bilden i Sverige där andelen äldre stadigt förväntas öka. Medellivslängden i Sverige är idag 80 år för män och 84 år för kvinnor. Om 50 år kan den ha ökat med fem år för kvinnor och sju år för män och det sägs att varannan idag nyfödd kommer att uppleva sin hundraårsdag, om ökningen fortsätter i samma takt.

Den äldre patienten i centrum

Samtidigt som andelen äldre i samhället stiger så ökar glädjande nog andelen äldre personer med egna tänder i behåll, vilket innebär att tandvården får allt fler äldre patienter med allt fler kvarvarande egna tänder. Detta medför en stor utmaning då många äldre har en ökad risk för munhälsoproblem på grund av komplexa sjukdomar och läkemedelsanvändning. Med stigande ålder ökar också ofta behovet av stöd för att upprätthålla en god egenvård samtidigt som många äldre förlorar en tidigare regelbunden tandvårdskontakt.

Vi sprider och utvecklar kunskap om äldres munhälsa

Folktandvården i Sverige har tagit sig an denna utmaning och utnyttjar sin kompetens och erfarenhet för att verka för en god munhälsa även under livets senare del. I flera län har centra för äldretandvård bildats med syftet att sprida och utveckla kunskap om äldres munhälsa. För närvarande finns centra i Västra Götalandsregionen, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro.

Läs mer

Här finns länkar och information om våra kunskapscentra för äldretandvård

Äldretandvård