Folktandvårdens nationella nätverk för äldretandvård

Uppdragsbeskrivning

Bakgrund

Sveriges Folktandvårdsförening har beslutat att initiera bildandet av ett nationellt nätverk med fokus på den äldre befolkningens munhälsoproblematik och tandvårdssituation. Detta nätverk skall bestå av representanter från samtliga Folktandvårdsorganisationer.

Uppdrag

Uppdraget för Folktandvårdens nationella nätverk för äldretandvård är att:

  • ta vara på befintlig kunskap inom ämnesområdet

  • verka för kunskapsspridning och utveckling av ny kunskap inom området
  • uppmärksamma och sprida goda exempel
  • utgöra ett expertstöd för Sveriges Folktandvårdsförening
  • uppmärksamma problem och hot mot en positiv utveckling av äldres munhälsa samt
  • bevaka och beskriva utvecklingen av äldres munhälsa med hjälp av t.ex. nationella kvalitetsregister, epidemiologiska studier mm.

Arbetsformer

Sveriges Folktandvårdsförening utser en sammankallande för nätverket. Samtliga Folktandvårdsorganisationer erbjuds representation med en medarbetare. Nätverket sammankallas minst en gång per år.