Specialistutbildning för tandläkare

Sveriges Kommuner och Landsting har en samordningsfunktion för det nationella perspektivet avseende planering och finansiering av specialiseringstjänstgöringen för tandläkare.

Arbetet sker genom och förankras främst i Samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). Samordningsgruppen som leds av förbundet är sammansatt av representanter för landsting och regioner. Representanter för Socialstyrelsen är adjungerade. NSATS har som uppdrag att bl. a. regelbundet undersöka tillgång på specialister liksom att prognostisera framtida behov och att fördela kostnaderna för utbildningen mellan de olika landstingen. SOSFS 1993:4.

Utbildning av specialister förekommer på ca 10 orter och kliniker/institutioner i Sverige. Förutom NSATS - platserna finns så kallade uppdragsutbildningar som innebär att Folktandvårdsorganisationer som har behov av specialister "beställer" ST-utbildning för någon av sina anställda tandläkare. Ett mindre antal Fakultetsplatser delvis finansierade av landstingen gemensamt finns också.

Alla NSAT-platser, oavsett utbildningsort, är ansökningsbara för alla tandläkare i landet. Eftersom det finns ett stort intresse bland tandläkarna för specialistutbildning har en nationell meritvärderingsmodell utarbetats och denna används för alla NSATS platser liksom också för Fakultetsplatserna.

Utannonsering av ST-platserna sker alltid i tandläkartidningen och annonserna är alltid märkta med denna logga.