Meritvärdering av Tandläkare vid Tillsättning av Fakultetsanknutna ST-tjänster

Behörighet

- av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation
- 2 års allmän praktik på heltid, inkl. både barn- och vuxentandvård

Meritvärderingsprinciper

 • klinisk tjänstgöring är meriterande enligt:
  - allm. praktik upp till 3 år – omräknat till heltid
  - deltidstjänstgöring inom specialiteten upp till 6 månader - heltid
  - deltidstjänstgöring inom randämnen angivna för specialiteten upp till högst 6 månader - heltid
 • genomgångna kurser/utbildningar är meriterande enligt:
  - odontologiska, medicinska eller andra kurser, typ diplomkurser,som är - relevanta för erhållande av specialistkompetens inom ämnesområdet, samt
  - kurser inom organiserad forskarutbildning, inkl. projekt – och/eller examensarbeten
 • vetenskapliga meriter i form av publikationer och/eller examina bedöms utifrån kombinationstjänstens struktur – enligt nedan
 • dokumenterad pedagogisk utbildning samt undervisningsvana från tjänstgöring som lärare vid odontologisk fakultet/institution, särskilt inom specialistämnet, bedöms positivt
 • forskningsmeriter väger tyngst vid doktorand resp. post-doc del i tjänst, medan pedagogiska meriter väger tyngst vid lärardel i tjänst – relationstal 1:2
 • sökanden skall ha visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialist/forskar behörighet inom angiven specialitet/ämnesområde samt till att verka vid odontologisk fakultet
 • annan vårdutbildning av värde för specialisttjänstgöringen/forskarutbildningen bedöms positivt
 • tidigare odontologisk specialistutbildning är dock inte meriterande
 • social kompetens samt kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska, liksom klinisk mognad och kapacitet, bedöms vid intervju
 • eventuell gradering av ovan anförda bedömningsprinciper kan ske enligt rutiner beslutade av respektive regional SATS-grupp

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet skall följa gällande lagstiftning för tillsättning av tjänst.

 1. En granskningsgrupp skapas med KC/AC och handledare från berörd huvudklinik resp. avdelning samt representant(er) för berörd(a) personalavdelning(ar) för värdering av de sökande. Det är önskvärt att representanter för båda könen ingår i gruppen
 2. Anställningsintervju med de mest meriterade sökandena genomförs av
  - KC/AC och handledare, samt
  - Representant(er) från personalavdelning(ar) ev. med hjälp av något analysverktyg
 3. Referenstagning sker efter intervju
 4. Urval sker i samråd mellan KC/AC, handledare och personalavdelningar samt med huvudmannen
 5. Slutligen beslutar KC/AC gemensamt om tillsättning/anställning
 6. Tillsättningsförfarandet redovisas för regionala resp. nationella SATS vid dessa gruppers närmast påföljande möten