Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusive poäng

Behörighet

 • Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation.
 • Två års allmän praktik omräknat till heltid, inklusive både barn- och vuxentandvård.

Meritbedömningsprinciper

Tjänstgöring

 • Allmänpraktik upp till 5 år heltid, 1 poäng per halvår från och med år 3 (max 6 poäng). Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Tjänstgöring inom och/eller utom landet, såväl offentligt som privat, är meriterande, men tandläkaren själv, eller någon i jävsställning till honom/henne, får inte intyga tjänstgöringen.
 • Inom specialiteten upp till 1 år heltid, 1 poäng per halvår. Tjänstgöring som lärare inom specialiteten vid odontologisk fakultet/institution räknas in här. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid, (max 2 poäng).

Vetenskapliga meriter

 • 1-2 publikationer, 1 poäng per publikation, (max 2 poäng).
 • Lic- eller doktorsexamen ger ytterligare 1 respektive 2 poäng.

Övrigt

 • Sökanden som visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialistbehörighet inom den angivna specialiteten, med detta menas genomgångna utbildningar av värde för specialiteten inklusive projektarbete och/eller eget utvecklingsarbete som till exempel kvalitetsprojekt, bedöms positivt.
 • Annan vårdutbildning av värde för specialiseringstjänstgöringen bedöms positivt.
 • Sökanden får ej ha genomgått någon annan odontologisk specialistutbildning.
 • Social kompetens och kommunikationsförmåga i tal och skrift (på svenska) samt klinisk mognad och kapacitet bedöms vid intervju.

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet skall följa gällande lagstiftning för tillsättning av tjänst.

 • En granskningsgrupp skapas med VC/motsvarande, handledare från huvudklinik (och eventuell annexklinik), studierektor och representant(er) för berörd(a) personalavdelning(ar) för värdering av de sökandes meriter.
 • Anställningsintervju med de 3-5 mest meriterade sökandena genomförs av VC/motsvarande och handledare, samt representant(er) från personalavdelning(ar).
 • Referenstagning sker efter genomförd intervju.
 • Urval sker i samråd mellan VC/motsvarande, handledare och personalavdelningar samt med huvudmannen.
 • VC/motsvarande beslutar om tillställning.